دوران

(ع اِ) جِ دار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). جِ دار به معنی سرای. (از آنندراج). رجوع به دار شود. || جِ دوار. (دهار). رجوع به دوار شود.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.