دایمنک خان

[ ] (اِخ) نام خان ختاست و این خان معاصر شاهرخ تیموری بوده است و به سال ۸۱۵ هـ . ق. رسولی به هرات نزد شاهرخ فرستاده است و شاهرخ رسولان ویرا اعزاز و اکرام کرده و تنی چند از کسان خود را همراه رسول به ختا فرستاده است و این رسولان در سال ۸۲۰ با مراسلات و مکاتیب مودت آمیز باز گشته اند. (حبیب السیر چ کتابخانهٔ خیام ج ۳ ص ۵۸۴ و ۶۰۳ و ج ۴ صص ۶۳۹ -۶۴۲ و ۶۴۴ و ۴۴۵). نام این مرد یک مورد در حبیب السیر چ تهران دایملک آمده است اما ظاهراً مصحف باشد.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.