داغر

[ ] (اِخ) اسعد خلیل. متولد در کفر سیمای لبنان. وی در حکومت سودان کارمند امور قضائی بود و مقالات مختلف ادبی و اجتماعی و لغوی دارد که در مجلات نشر گشته است. و نیز روایات و کتب دینی دارد که بیشتر آنها در مطبعهٔ آمریکایی بیروت طبع شده است. از آثار اوست: ۱- تاریخ الحرب الکبری بشعر (بیروت ۱۹۱۹ م.). ۲- تاریخ ولیم الظافر (۱۸۹۸). ۳- حالةالامم و بنی اسرائیل فی سنةمیلاد. (بیروت ۱۸۹۶). ۴- راسبوتین الراهب المحتال (مصر ۱۹۲۱). ۵- فاجعةالفواجع. و آن مجموعهٔ مراثی اسکندر برکات فقیه است که از آن جمله پنج مرثیه از نظم خود مؤلف کتابست. (مصر ۱۸۹۵). ۶- مذاکرات مادام اسکویث ترجمه از انگلیسی (۱۹۲۲). (معجم المطبوعات العربیة).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.