دارپرنیان

[ پَ ] (اِ مرکب) چوب بقم را گویند و بدان چیزها رنگ کنند. (برهان): بر هر تنی پراکند آن پرنیان پرند خاکی کز آن نروید جز دارپرنیان. مسعودسعد.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.