خاندوران خان

[ دَ ] (اِخ) صمصام الدوله از امرای مهم عهد محمدشاه است. او از بزرگان دربار محمد شاه هندی بوده و در جنگ نادرشاه عملیاتی از طرف محمدشاه بعهدهٔ او محول شد. در سال ۱۱۵۱ هـ . ق. بمیان معرکه مقتول شد. این ابیات از اوست: بر سر بحر پرگهر گرچه بود نشست ما همچو حباب مفلسیم ما و هوا بدست ما. سحر خورشید لرزان بر سر کوی تو می آید دل آیینه را نازم که بر روی تو می آید. (از صبح گلشن ص ۱۵۱).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.