حب الباقلاء الیونانی

[ حَ بْ بُلْ قِ ئِلْ نی ی ] (ع اِ مرکب) وزنی است معمول طبیبان و داروگران معادل شش قیراط.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.