حامی الدولة

[ مِدْ دَ لَ ] (اِخ) این لقب بر روی سکه های بعض پادشاهان غزنوی دیده شده است. (النقود العربیه از انستاس کرملی چ قاهره ۱۹۳۹ م. ص ۱۳۱).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.