جرمانا

[ جَ ] (اِخ) از نواحی غوطهٔ دمشق است : فالقصر فالمرج فالمیدان فالشرف ال اعلی فسطرا فجرمانا فقلبین. ابن منیر (از معجم البلدان).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.