جابالپور


(اِخ) شهری از هندوستان
(ایالت مرکزی) در کنار آب راههٔ نربوداه
و
آمتی
، دارای ۱۰۸۸۰۰ تن سکنه و کرسی
ایالتی بهمین نام دارای کارخانه های فرش و
منسوجات و تجارت آن رونقی دارد ایالت
مزبور ۲۳۹۶۰۰۰ تن سکنه دارد.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.