آب‌باران

(اِخ) ناحیتی خوش آب و هوا
از مضافات کابل :
اگرچه جای خوش کابل آب باران است
بهشت روی زمین خواجهٔ سه یاران
است.؟


مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.