آب افتاده

[ اُ دَ / دِ ] (ن مف مرکب) میوهٔ
نیم رَس. || متاعی در آب دریا یا رود تر
شده و رنگ بگردانیده و زیان دیده.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.