آباده

[ دَ ] (اِخ) سه محل است در فارس.
یکی شهرستان آباده که مشتمل بر هفت بخش
یا بلوک است. آبادهٔ اقلید، مرغاب، مرودشت،
مایین، رامجرد، بیضاء و ایرج. دیگر مرکز
آبادهٔ اقلید و آن شهرکی است در راه اصفهان و
شیراز میان جنّت آباد و خان درویش، فاصلهٔ
آن تا تهران ۶۱۷۷۰۰ گز و تا شیراز ۴۴ فرسخ
است. پستخانه و تلگرافخانه دارد، جمعیت
آن ۵۰۰۰ تن و منبت کاری و گیوهٔ آن بخوبی
معروف است. دیگر مرکز آبادهٔ طشک و آن
قصبه ای است در مشرق شیراز بفاصلهٔ ۲۳
فرسخ و دارای ۲۵۰ خانوار.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.