آب مرغان

[ بِ مُ ] (اِخ) نام تفرج گاهی به
نزدیکی شیراز که مردمان در ماه رجب هر
سه شنبه بدانجا روند:
دیگر نروم به آب مرغان
دیگر نخورم کباب مرغان.؟ (از
آنندراج).

|| نام چشمه ای است در قهستان و
سمیرم فارس و گویند هر جای که ملخ فرود
آید چون آب این چشمه بدانجا برند سار یعنی
مرغ ملخ خوار از پی آب رود و ملخ فرود
آمده را بخورد و تباه کند. و آن را آب سار نیز
گویند.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.