آبگردان

[ گَ ] (اِ مرکب) چم فلزین. ملعقهٔ کلان باندازهٔ باطیهٔ دسته دار که بدان از دیگ های بزرگ آب و جز آن برگیرند.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.