آب قصیل

[ بِ قَ ] (ترکیب اضافی، اِ
مرکب) آبی که از کوفتن خوید جو به دست
کنند و آشامیدن آن در مسلولین فربهی آرد و
این بیماری را عظیم نافع باشد.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.