آب علا

[ بِ عَ ] (اِخ) نام چشمه ای
بدماوند
که آب آن دَم دارد و یکی از بهترین
آبهای نوع خود برای گوارش و دیگر
خاصیتهای طبی است.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.