قاسم آبادحاجی محمد صادق


[ سِ دِ مُ حَ مْ مَ صا دِ ] (اِخ) دهی است از
دهستان حومهٔ باختر رفسنجان. در
۲۰۰۰گزی باختر رفسنجان، کنار شوسهٔ
رفسنجان به یزد. جلگه، سردسیر، سکنهٔ آن
۱۸۰ تن. آب آن از قنات، محصول آن غلات،
پسته و پنبه و شغل اهالی زراعت است. راه
فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران
ج ۸).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.