آبر

[ بُ ] (اِخ) قریه ای از سیستان، و
ابوالحسن محمدبن حسین بن ابراهیم بن
عاصم آبری از ائمهٔ حدیث بدانجا منسوب
است. (معجم البلدان).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.