آبخورش

[ خوَ / خُ رِ ] (اِ مرکب) در تداول
عامه به معنی نصیب و قسمت.
- آب خورش کسی از جایی کنده شدن؛
از آنجای کوچ کردن و رفتن او.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.