آب جوش

[ بِ ] (ترکیب اضافی، اِ
مرکب) آبی که در آن جوش یعنی بی کربنات
سود و حامض طرطیر کرده و چون گوارشی
آشامند. || (ترکیب وصفی، اِ مرکب) آب
جوشان.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.