آب تره

[ تَ رَ / رِ ] (اِ مرکب) گیاهی است
آبی با برگهای مایل بتدویر و زبانگز چون
ترتیزک و در چهارمحال اصفهان آن را بَکلو
گویند، و آن از احرار بُقول است.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.