جربوز


[ جَ ] (اِ) بقلهٔ یمانیه است. (فهرست
مخزن الادویه). اربوز. یربوز. سلق. (فرهنگ
فرانسه به فارسی نفیسی). رجوع به بقلهٔ
یمانیه شود.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.