آب بوری

[ بِ بو ] (ترکیب اضافی، اِ
مرکب) دوائی است که زنان با آن رنگ موی
گیسوان بگردانند برنگ خرمایی روشن.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.